:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดกลุ่ม /จังหวัดฯ ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ.2563
วัน เวลา ส่ง 20 พ.ค. 256314:00:35
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว7438
"เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดกลุ่ม /จังหวัดฯ ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ.2563 " เรียน 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
11. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
12. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1