:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย
วัน เวลา ส่ง 22 พ.ค. 256310:14:17
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ0018.1/7517
เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนยองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู, และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1