:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง บริการข่าวตลาด
วัน เวลา ส่ง 16 มิ.ย. 256315:13:50
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ นภ ๐๐๑๖/ว๖๑๓
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เกษตรอำเภอทุกอำเภอ/ นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1