:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
วัน เวลา ส่ง 16 มิ.ย. 256315:19:02
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๖๓๓ ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
ถึง ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2