:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10
วัน เวลา ส่ง 17 มิ.ย. 256308:59:42
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 9573
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1