:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การปรับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อ
วัน เวลา ส่ง 18 มิ.ย. 256311:18:21
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว9741
"เรื่อง การปรับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) " เรียน
1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
8. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1