:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย
วัน เวลา ส่ง 19 มิ.ย. 256310:42:13
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว9782
" เรื่อง เชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย " เรียน 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
11. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
12. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
14. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
18. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
19. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
20. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
21. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
23. ผู้จัดการบริษัท ทีโอที สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1