:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำทั่วประเทศให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
วัน เวลา ส่ง 19 มิ.ย. 256313:17:15
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 9611
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
5. นายอำเภอทุกอำเภอ
6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
7. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1