:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
วัน เวลา ส่ง 22 มิ.ย. 256314:00:39
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว9918
1.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
6.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
7.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
8.เรียนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
9.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
10.เรียนพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
11.เรียนพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
12.เรียนอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
13.เรียนพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
14.เรียนประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
15.เรียนหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
16.เรียนหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
17.เรียนผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
18.เรียนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
19.เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
20.เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
21.เรียนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
22.เรียนปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3