:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมงานจำหน่ายสินค้าชุมชน
วัน เวลา ส่ง 24 มิ.ย. 256311:15:36
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ ที่ นภ 0016/ว 638 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ประมงจังหวัด สหกรณ์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1