:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การแจ้งให้ดำเนินการเก็บข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประ
วัน เวลา ส่ง 24 มิ.ย. 256315:06:11
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ นภ0014.2/ว10004 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563
หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีท้ายหนังสือ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1