:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด
วัน เวลา ส่ง 24 มิ.ย. 256315:20:23
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ นภ0014.3/ว9325 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/หน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1