:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 25 มิ.ย. 256311:15:41
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว10099
1. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร)
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
5. เกษตรและสหกรณ๋จังหวัดหนองบัวลำภู
6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
17. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
18. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
19. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ
20. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู
22. นายอำเภอทุกอำเภอ
23. นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
24. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3