:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปแนวทางการทบทวนและจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
วัน เวลา ส่ง 25 มิ.ย. 256315:02:59
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 10101
1. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1