:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่
วัน เวลา ส่ง 26 มิ.ย. 256310:00:29
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ0224.นภ/ว261
เรียน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3