:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map) และแบบประเมินตนเองเบื้องต้น
วัน เวลา ส่ง 26 มิ.ย. 256316:15:49
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 192 ลว 26 มิ.ย.2563
1. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
2. นายอำเภอนากลาง
3. นายอำเภอนาวัง
4. นายอำเภอศรีบุญเรือง
5. นายอำเภอโนนสัง
6. นายอำเภอสุวรรณคูหา


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2