:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map) และแบบประเมินตนเองเบื้องต้น
วัน เวลา ส่ง 29 มิ.ย. 256316:31:58
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ 10271 ลว 29 มิ.ย.2563
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1