:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 25
วัน เวลา ส่ง 30 มิ.ย. 256309:00:59
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 10223
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1