:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกรมจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
วัน เวลา ส่ง 30 มิ.ย. 256314:40:26
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.3/ ว 10306
1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยกรแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
13. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
14. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
19. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
20. นายอำเภอนากลาง
21. นายอำเภอศรีบุญเรือง
22. นายอำเภอโนนสัง
23. นายอำเภอสุวรรณคุหา
24. นายอำเภอนาวัง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2