:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องขอเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณ
วัน เวลา ส่ง 30 มิ.ย. 256314:40:52
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว5713
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าองค์กรอิสระทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2