:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
วัน เวลา ส่ง 17 ก.ค. 256315:13:03
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว305
เรียน 1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 6.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ปฏิรูปที่ดินหนองบัวลำภู 9.พัมนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2