:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมออกตรวจสอบแผงตลาด/ร้านค้าที่ส่งเสริมและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
วัน เวลา ส่ง 17 ก.ค. 256315:17:39
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว306
เรียน 1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3