:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วัน เวลา ส่ง 17 ก.ค. 256316:54:32
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ด่วนมาก ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๙๘๖๗ ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1