:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วัน เวลา ส่ง 17 ก.ค. 256316:56:51
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ด่วนมาก ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๙๘๖๘ ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1