:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง คำสั่งมูลนิธิ พอ.สว.ประจำจังหวัดนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 20 ก.ค. 256314:05:30
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๒/๑๙๘๔๙
เรียน1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายอำเภอนากลาง
7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
8. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
10.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
11.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
12.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
13.ผอ.สนง.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2