:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก อย่างถูกวิธี
วัน เวลา ส่ง 20 ก.ค. 256315:38:08
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ 0032.008/2206
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และ 2 /ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 /ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่ง/ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง