:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งเลื่อนประชุมรับการติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
วัน เวลา ส่ง 20 ก.ค. 256316:09:59
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว311
เรียน 1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
8.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
10.หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
11.หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
12.ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1