:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและขับเคลื่อนจังหวัด "หนองบัวลำภู เมื
วัน เวลา ส่ง 21 ก.ค. 256316:20:25
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ0018.1/ว19712
หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1