:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วัน เวลา ส่ง 22 ก.ค. 256310:10:31
จาก สำนักงานจังหวัด(ตรวจสอบ)
ที่ นภ0017.4/ว20033
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1