:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชก
วัน เวลา ส่ง 22 ก.ค. 256314:31:59
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว20072
"เรื่อง ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" เรียน 1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
10. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
11. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
16. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
17. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
19. หัวหน้าไปรษณีย์หนองบัวลำภู
20. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
21. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้จัดการบริษัททีโอที จำกัด มหาชนส่วนบริการลูกค้า จังหวัดหนองบัวลำภู
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1