:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดภายในศูนย์ราชการ
วัน เวลา ส่ง 23 ก.ค. 256315:05:44
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 20148
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นภ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นภ.
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานสัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ
ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
กองร้อย อส.จ. ส่วนแยก 1
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
สถานพินิจจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวฯ
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ
สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดฯ
การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลำภู
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู.
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดฯ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1