:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 25
วัน เวลา ส่ง 23 ก.ค. 256316:24:57
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว20075
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
4 พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5 เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7 ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
8 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
9 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
10 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
11 พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
12 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
13 อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
14 ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
15 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
16 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
17 ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี หนองบัวลำภู
18 ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู
19 ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
20 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1