:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (รอบ 2)
วัน เวลา ส่ง 24 ก.ค. 256316:10:13
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/20207
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5