:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน "พาณิชย์ พาผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านพ้นโควิด-19
วัน เวลา ส่ง 24 ก.ค. 256316:26:16
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ นภ 0016/ว 20215 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
2.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
3.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จังหวัดหนองบัวลำภู
8.หัวหน้าสำนักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาหนองบัวลำภู
9.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
11.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
12.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
13.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
14.สรรพากรจังหวัดหนองบัวลำภู
15.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
16.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
17.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
18.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3