:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปมติการประชุม กรอ.จ.นภ. ครั้งที่ 2/2563
วัน เวลา ส่ง 29 ก.ค. 256313:53:39
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 20256
1. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
5. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
6. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
14. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
16. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
17. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
18. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
19. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
20. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
21. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ นายวิทวัส วทานิโยบล
23. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม นายทิชากร นิลกษาปน์
24. ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด นายสายสิญจน์ สายืน
25. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
26. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
27. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
28. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
29. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
30. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1