:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
วัน เวลา ส่ง 30 ก.ค. 256311:21:34
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224. นภ/ว726
1.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
6.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
7.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
8.เรียนผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
9.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3