:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงการจัดตั้งอำเภอ TO BE NUMBER ONE ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE
วัน เวลา ส่ง 30 ก.ค. 256314:19:54
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ0032/20333 ลงัวนที่ 30 กค.63
1.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 3.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ศึกาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 6.ผอ.สพม.เขต 19 7.ผอ.สพฐ เขต 1 8.ผอ.สพฐ เขต 2 9.นายอำเภอทุกอำเภอ 10.ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1