:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง จัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ2)
วัน เวลา ส่ง 30 ก.ค. 256320:19:18
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว20304
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5