:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ในส่วน
วัน เวลา ส่ง 01 ก.ย. 256315:18:09
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๙๗๗ ลว. ๑ ก.ย. ๒๕๖๓
เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1