:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ย. 256315:00:56
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 21947
1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี
11. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น
12. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)
13. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
14. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
16. เรียน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติอุดรธานี
17. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 อุดรธานี


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1