:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดหนองบัวลำภู ฉบับประจำไ
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ย. 256315:31:18
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๐๐๑ ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๖๓
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2