:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ย. 256315:44:13
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 22045
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
8. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
14. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
18. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
19. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
20. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
22. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
23. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
24. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ
25. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
26. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
27. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
28. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
29. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
30. นายอำเภอทุกอำเภอ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4