:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ย. 256316:21:26
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว22042 ลว. 3 ก.ย. 2563
1. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
2. สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
6. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
8. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
9. สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
10. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
11. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
12. สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
13. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
14. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
18. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
19. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
20. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
21. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
22. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
23. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
24. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
25. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
26. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
27. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
28. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
29. สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
30. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
31. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
32. สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3