:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ย. 256316:41:22
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว22047
1. พัฒนาการจังหวัด
2. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
3. วัฒนธรรมจังหวัด
4. พาณิชย์จังหวัด
5. ประชาสัมพันธ์จังหวัด
6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
7. เกษตรจังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1