:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ย. 256316:58:59
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 22026
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2