:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563
วัน เวลา ส่ง 08 ก.ย. 256316:34:34
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 22085
(คณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ของจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2563)
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
6.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1