:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การรับ - ส่งงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 09 ก.ย. 256308:49:52
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว22151 ลว. 9 ก.ย. 2563
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1