:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง บริการข่าวตลาด
วัน เวลา ส่ง 09 ก.ย. 256309:25:31
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ นภ ๐๐๑๖/ว๙๐๓
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เกษตรอำเภอทุกอำเภอ/ นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1