:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวั
วัน เวลา ส่ง 09 ก.ย. 256311:43:02
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 22003
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
10. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
13. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
15. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
19. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
20. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
21. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
22. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
24. ผู้จัดการบริษัท ทีโอที สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1