:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 12/2563
วัน เวลา ส่ง 09 ก.ย. 256314:14:21
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ ว 22184 ลว. 9 ก.ย.63
ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 12/2563
1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 4. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 15. นายอำเภอทุกอำเภอ 16. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1